ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMEENHEDEN

De onderhavige voorwaarden beheersen al onze markten en zijn van strikte toepassing.

Iedere bestelling sluit de aanvaarding ervan in zonder voorbehoud van de koper.

De bevestiging of de wilziging van één of meerdere van de hieronder vermelde voorwaarden vernieilgi de andere niet.

De clausules, vermeld in de briefwisseling of in andere dokumenten van de koper en die in tegenstelling zijn met onze verkoopsvoorwaarden, zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons

toegestaan worden.

PRIJS

Behoudens tegengestelde vermelding in onze offerte, orderbevestiging of op onze website, zijn onze prijzen vastgesteld netto in euros, B.T.W. inclusief.

Ze zijn uitgerekend volgens de economische voorwaarden bestaande op het ogenblik van de offerte of de publicatie op onze website en wat betreft het ingevoerde materiaal, op de prijzen van onze leveranciers, de wisselkoers en de invoerlasten. Ze zijn valbaar voor latere wijzigingen zonder vooropzeg, in funktie van de veranderingen van één de bovengenoemde elementen, welke ook de oorzaak ervan weze.

Bestellingen boven de 200 B.T.W. inclusief, worden in België franco geleverd.

Voor bestellingen minder dan 200 B.T.W. inclusief, worden de kosten van uitvoering en verzending in rekening gebracht.

LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijnen worden in onze offertes of op onze website vermelden ten titel van inlichting. Ze zijn in geen geval bindend.

Iedere vertraging in de levering laat noch een boete, noch de vernietiging van het ordertoe.

De gevallen van overmacht, welke deze ook zijn, met inbegrip van de schade welke kan voorkomen gedurende de fabrikage of de uitbating en als gevolg heeft de fabrikatie of de bevootrading ervan te belemmeren, maken ons met volle recht vrij van de uitvoering der bestellingen en ontdoen ons van alle verantwoordelijkheid.

HET IN ONTVANGST NEMEN DER GOEDEREN

De goederen worden nagezien en getest alvorens verzonden te worden naar de koper. Bijgevolg zijn de goederen aangenomen bij vertrek uit onze firma of zijn als zodanig verondersteld. De eigenschappen van de apparaten en eveneens alle inlichtingen betreffende het gewicht, de afmetingen, het verbruik, enz.; welke ten titel van inlichting vermeld worden in de catalogus of in het bestek vergezellende folders, moeten beschouwd worden als benaderend en zonder enige verbintenis. De schetsen die op deze documenten voorkomen dienen enkel te verduidelijking van de tekst.

In geen enkel geval, zijn we verantwoordelijk voor indirect schade veroozaakt door onze toestel.

VERVOER EN RISICO'S

In geval van schade, voor eventueel beroep tegen de vervoeders en interventie van de verzekeraars moet de ontvanger aan de volgende instructies beantwoorden :

Indien hij vaststelt dat de staat der verpakking een schade kan laten voorzien, voerders en de tussenkomst van die verzekeraars mogelijk te maken, moet de bestemmeling volgende instructies volgens:

aan de qoederen, of indien het aantaal pakken niet overeenkomt met het aantaal vermeld in de vervoerdocumenten, wordt hij verzacht de goederen te laten afladen onder voorbehoud en de vervoerder een aangetekend schrijven te sturen waarin bij de details en omstandigheden van de vordering beschrijft is.

Daarenboven, zal hij er ons onmiddelijk van veruittigen en ons een kopij sturen van zijn klachtbrief. In geval van niet zichibare schade, moet de aangetekende klachtbrief binnen de 7 dagen na de levering, gestuurd

worden aan de vervoeder, volgens de wettelijke voorschriften. De klant zal ons ten spoedigste een kopij sturen van de klachtbrief.

KLACHTEN

Om ontvankelljk te zijn moeten de klachten binnen de 10 dagen na de levering ingediend worden.

Het feit een klacht te hebben ingediend laat de koper niet toe de betaling van het totaal bedraq der faktuur op de vastgestelde datum uit te stellen of te weigeren.

BETALINGSVOORWAAHDEN

Behoudens legengestelde bepaling zijn onze fakturen kontant en netto disconto noch afhoudingen te belalen. Geen enkele korting zal toegestaan worden, die niet door een voorafgaande credietnota of geschreven akkoord, gerechtvaardigd werd.

De sommen op de vervaldag niet ontvangen brengen, zonder voorafgaande aanmaning, een interest van 12 % (twaalf procent) per achterstallig jaar of gedeelte van een jaar.

Deze bedragen zullen automatisch bij het lotaal van de faktuur gevoegd worden.

Bovendien zal elk vervallen bedrag dat vijftien dagen na de aangetekende verzending van een ingebrekesteiling nog steeds onbetaald blijft, van rechtswege worden verhoogd met l5 % van het verschuldigde hoofdbedrag (met een minimum van 40,00 €), en dit als forfaitaire en onverminderbare

schadeloosstelling.

EIGENDOM VOORBEHOUD

Het is erkend, dat de goederen, voorwerp en materieel van de huidige factuur, eigendom zullen zijn van de koper, alieen na ontvangst door Labeurop N.V. van de initiale prijs op de faktuur vermeld, B.T.W. inbegrepen.

Natuurlijk zal de koper al behorende risico's verdragen vanaf de levering. in geval van betwisting of geschil tussen de partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van Nivelles bevoegd.